De gemeentelijke sociale raad is een door de gemeente Maldegem erkende adviesraad.

De sociale raad wil in het bijzonder actief zijn op het domein van de armoedebestrijding en een aanpak van eenzaamheid. De sociale raad richt zich in haar werking tot iedereen die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt en wil deze kwetsbaren op een inclusieve wijze een plaats geven in een solidaire samenleving. De sociale raad heeft in haar werking een specifieke focus op gezinsbeleid, opvoedingsondersteuning en het harmonieus samenleven in de lokale gemeenschap.

De sociale raad wil een platform bieden aan verenigingen om zichzelf en hun werking voor te stellen. Daarnaast wil de raad deze verenigingen ondersteunen en versterken in het uitdragen van hun werking en opdracht.

De raad wil mee zorgen voor dwarsverbindingen en samenwerking tussen de verenigingen.

Daarnaast is de sociale raad een gemeentelijke adviesraad die enerzijds informatie rond bepaalde thema’s en onderwerpen wil verstrekken aan haar leden en de inwoners van de gemeente in het algemeen en anderzijds ook advies wil verlenen aan andere partners over die thema’s die de werking van de sociale raad aanbelangen.

Vergaderingen 

De Raad komt drie tot vier keer samen op jaarbasis. De algemene vergaderingen worden inhoudelijk voorbereid door het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur

  • Willy De Clerck, voorzitter
  • Rebecca De Baets
  • Gaby Van Landschoot
  • Stefaan Standaert
  • Koen Cromheecke, secretaris

Lid worden

Om als vereniging, dienst of instelling toe te kunnen treden tot  de gemeentelijke sociale raad moet men voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De missie en visie van de sociale raad onderschrijven;
  • het bewijs leveren van een regelmatige en van een voortdurende activiteit sedert minimum één jaar op het grondgebied van de gemeente.

Uitzonderingen op deze voorwaarden kunnen door de sociale raad onderzocht worden en toegestaan bij gemotiveerd besluit en 2/3 meerderheid der stemmen van de aanwezige leden.

Politieke partijen worden uitgesloten van het lidmaatschap van de sociale raad.

Burgers

Professionele welzijnswerkers, maar ook individuele burgers kunnen gecoöpteerd worden om deel uit te maken van de gemeentelijke sociale raad. Voorafgaand aan een coöptatie is een gemotiveerd advies nodig van het dagelijks bestuur. 

Deze coöptatie wordt slechts definitief nadat het te coöpteren lid zichzelf heeft voorgesteld op de algemene vergadering en deze algemene vergadering deze coöptatie heeft goedgekeurd met minstens twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 

Contactgegevens