Openbaarheid van bestuur

Inlichtingen aan de bevolking

Openbaarheid van bestuur wil zeggen dat het OCMW verplicht is om de bevolking systematisch, tijdig en op verstaanbare wijze in te lichten over het beleid, de besluiten en andere regelgeving en de dienstverlening.  Beslissingen die te maken hebben met individuele dienstverlening en tuchtmaatregelen vormen hierop een uitzondering.

Voor de contacten met de media, zijn de volgende woordvoerders aangesteld:

  1. de voorzitter van het OCMW voor beslissingen uitgaande van de bestuursorganen
  2. de secretaris van het OCMW voor alle andere beslissingen

Openbaarheid van bestuursdocumenten

Openbaarheid van bestuur betekent ook dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie in principe openbaar zijn.  Iedereen die dit vraagt, kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard. Er zijn echter wel een aantal wettelijke uitzonderingen voorzien om andere belangen te beschermen.

De secretaris van het OCMW beslist, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande, over de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten van het OCMW. De secretaris zal bij iedere behandeling van een verzoek tot openbaarmaking in het bijzonder een afweging maken tussen het grondwettelijk inzagerecht van ieder burger in bestuursdocumenten en de wettelijke geheimhoudingsplicht vervat in het OCMW-decreet. De secretaris kan deze bevoegdheid delegeren aan een ander personeelslid.

Openbaarheid van vergaderingen

De vergaderingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal op de tweede verdieping van het administratief centrum van het OCMW.

De Raad kan, met een tweederde meerderheid van de aanwezige leden, in het belang van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid, op een gemotiveerde wijze beslissen dat de vergadering niet openbaar is.

De vergadering is niet openbaar als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter terstond de behandeling in besloten vergadering.

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering.

Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken.

Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt toch in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt het punt opgenomen in de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, kan de besloten vergadering enkel met dat doel worden onderbroken.