Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop een dienst of een ambtenaar je heeft behandeld, dan kan je een klacht indienen. Het gemeente- en OCMW-bestuur beschouwt klachten als waardevolle feedback op haar dienstverlening. Klachten zijn een nuttig instrument voor kwaliteitsverbetering. Aarzel niet als je een klacht wil indienen. Hoe sneller het bestuur op de hoogte is, hoe sneller we een oplossing kunnen bieden.

Wat is een klacht?

Je kan altijd bij de gemeente of het OCMW terecht met vragen, meldingen of klachten. Iedere vraag, melding of klacht nemen we ernstig en onderzoeken we. We proberen steeds om je zo snel mogelijk een antwoord te geven. Maar we maken wel een verschil tus­sen enerzijds een vraag of melding en anderzijds een klacht.

Voorbeelden van een klacht:

 • Je werd afgesnauwd, je wacht al maanden op een beslissing of antwoord, een beslissing is niet gemotiveerd.
 • Er werd afgeweken van een vastgelegde werkwijze (bv. in een reglement).
 • Het bestuur voert een handeling of prestatie niet uit.

Wat is geen klacht?

 • Een vraag om informatie / een melding / een suggestie / een beroep, be­zwaarschrift of petitie / bedenkingen bij de regelgeving, het gevoerde beleid, beleidsvoornemens of -verklaringen / het niet correct handelen van de burgemeester, schepenen of raadsleden.
 • Over politieoptreden: de politie heeft een eigen klachtenregeling.
 • De gemeente en het OCMW is niet verplicht om een klacht te behandelen als:
  • de klachtindiener anoniem is;
  • de klachtindiener geen belang kan aantonen;
  • ze betrekking heeft op feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden;
  • een georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid voorzien is zolang deze beroepsmogelijkheid niet werd aangewend;
  • er een jurisdictioneel beroep voor ingediend is;
  • er reeds eerder een klacht is ingediend die volledig is afge­handeld;
  • het over een andere lokale overheid gaat.

Hoe kan je een klacht indienen?

 • Online (via een webformulier)
 • E-mail: klachtenambtenaar@maldegem.be
 • Telefonisch: 050 72 89 30
 • Brief:
  • Gemeentebestuur Maldegem - Marktstraat 7, 9990 Maldegem
  • OCMW Maldegem - Lazarusbron 1, 9990 Maldegem
 • Mondeling: aan elk loket van gemeente of OCMW Maldegem

Welke gegevens hebben wij nodig?

Een klacht verloopt via een vastgelegde procedure. Om een klacht goed en snel te behandelen hebben wij deze gegevens nodig:

 • Naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of e-mailadres).
 • Duidelijke omschrijving van de klacht.
 • Datum waarop je de klacht indient.

Ontvangstbevestiging

De klachtenambtenaar (ook wel klachtencoördinator genoemd) neemt binnen de 10 dagen na ontvangst van de klacht contact met je op. Dan krijg je:

 • Een bevestiging van de inhoud van je klacht.
 • Uitleg over de afhandeling van je klacht.
 • Uitsluitsel of je klacht kan worden behandeld.

Antwoord

Je krijgt zo snel mogelijk, maar zeker binnen de 45 dagen een schriftelijk antwoord met daarin:

 • de resultaten uit het onderzoek naar je klacht;
 • de conclusies;
 • de eventuele stappen die het bestuur neemt naar aanleiding van je klacht
 

Contactgegevens