Inkomensgarantie ouderen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) biedt financiële hulp aan personen van 65 jaar of ouder die zelf niet over voldoende middelen beschikken. De Rijksdienst voor Pensioenen kent de inkomensgarantie toe.

Voorwaarden

  • Je bent minstens 65 jaar
  • Je bent Belg of onderdaan van de Europese Unie, vluchteling, staatloze of van onbepaalde nationaliteit.  In bepaalde gevallen komen ook personen met een andere nationaliteit in aanmerking.
  • Je verblijft permanent in België.  Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.
  • Er wordt een onderzoek gevoerd naar jouw bestaansmiddelen (inkomsten, inbegrepen pensioen, eigendom (KI), verkoop of wegschenken van eigendom - in de 10 jaar die voorafgaan aan de ingangsdatum van IGO -, spaargeld...). 
    Ook de bestaansmiddelen van inwonende personen worden in aanmerking genomen.

Hoe aanvragen?

Je kan een aanvraag indienen bij het Sociaal Huis. Als je reeds een pensioenaanvraag hebt ingediend, wordt het recht op IGO automatisch onderzocht. Als je geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet je je aanmelden bij het Sociaal Huis.

Als je reeds een pensioen van werknemer of zelfstandige ontvangt of een tegemoetkoming aan gehandicapten of een leefloon, hoef je niets te doen.  Zodra je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, wordt het recht op IGO van ambtswege onderzocht.

Een nieuwe aanvraag mag worden ingediend wanneer er zich wijzigingen voordoen die kunnen leiden tot toekenning of verhoging van de IGO.

Bedrag

Het bedrag dat je kan ontvangen is afhankelijk van de bestaansmiddelen en bedraagt maximum:

  • 1011,70 euro voor wie alleen woont,
  • 674,46 euro voor wie samenwoont met één of meerdere personen.

Ingangsdatum

De IGO gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de dag van de aanvraag (en ten vroegste de eerste dag van de maand na je 65ste verjaardag). Een aanvraag kan maximum één jaar vooraf ingediend worden.

 

Contactgegevens