Financiële steun

Het OCMW heeft als taak om het welzijn van alle burgers te garanderen. Concreet betekent dit dat het OCMW ervoor moet zorgen dat iedereen toegang krijgt tot een menswaardig inkomen. Lukt het niet om voor een inkomen te zorgen? Heb je financiële problemen? Onze instelling kan je verschillende vormen van steun toekennen:

Leefloon/Equivalent leefloon

Een leefloon/equivalent leefloon wordt toegekend wanneer jouw inkomen lager is dan de wettelijk vastgestelde bedragen. Het leefloon is een uitkering die een minimuminkomen waarborgt. De bedragen variëren naargelang de familiale toestand: alleenstaande, persoon met gezinslast, samenwonende... 

In principe hebben alle Belgen, sommige Europese burgers, daklozen en erkende politieke vluchtelingen die in België verblijven en die meerderjarig zijn (+18 jaar) of minderjarigen die daarmee gelijk gesteld worden, recht op een leefloon. Aan personen die omwille van hun nationaliteit geen recht hebben op een leefloon, wordt een steun gelijk aan het bedrag leefloon, toegekend (=equivalent leefloon). Dit leefloon kan al dan niet gekoppeld worden aan een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Hierover worden afspraken gemaakt over de manier waarop naar meer zelfstandigheid gestreefd wordt. Dit project is verplicht voor < 25-jarigen. 

Tewerkstelling 

Het OCMW kan jou een tewerkstelling aanbieden waarbij het OCMW zelf als werkgever optreedt, of waarbij je ter beschikking gesteld wordt van andere openbare diensten, VZW's, privé-ondernemingen...

Dit zorgt ervoor dat je werkervaring kan opdoen of volwaardige rechten op sociale uitkeringen kan verwerven.  Deze tewerkstelling is steeds van beperkte duur. 

Andere vormen van financiële steun

Financiële tussenkomst/toelagen 

Het OCMW kan jou ook een andere vorm van financiële tussenkomst toekennen: tussenkomst in huurwaarborg, medische kosten, verwarmingstoelage, huurtoelage, éénmalige steun... Dit alles al dan niet terugvorderbaar. 

Voorschotten 

Als je moet wachten op een sociale uitkering en ondertussen geen inkomsten hebt (ziekte, werkloosheid, pensioen, mindervalide...) kan het OCMW je een voorschot toekennen. Het OCMW vraagt dan aan de betrokken instelling om de verleende voorschotten terug te betalen.

Minimale levering aardgas 

De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst voor aardgas gedurende winterperiode (van 1 november tot 31 maart). Wie in aanmerking komt, krijgt een bedrag op de budgetmeterkaart. Tijdens de winter betekent dit een aanzienlijk bedrag aan gratis energie. Bekijk de halfmaandelijkse tussenkomsten in de flyer onderaan deze pagina.

Kom langs in het OCMW (elke werkdag tussen 9.00 en 11.30 uur) of maak een afspraak. Een maatschappelijk werker zal onderzoeken of je in aanmerking komt voor de minimale levering. Je hoeft geen klant te zijn bij het OCMW. 

Neem je identiteitskaart, je gele budgetmeterkaart aardgas, een bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden (vb. loonfiches, attesten uitkering,...) en een bewijs van je vaste kosten (huur, water, energie...).

Voorwaarden voor toekenning

Alle inwoners van de gemeente Maldegem die financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen bij het OCMW terecht voor hulp. 

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.  Tijdens een individueel gesprek wordt jouw persoonlijke en financiële situatie bekeken en wordt er onderzocht op welke voorzieningen je recht hebt. Samen zoeken we een oplossing voor jouw probleem.

Bedrag

Het bedrag van de steun varieert naargelang het soort steun en jouw persoonlijke en familiale toestand. 

Info en advies

De sociale dienst kan je ook informatie en advies geven rond sociale voorzieningen of je helpen bij het invullen van formulieren, zoals  aanvragen van kinderbijslag, studietoelage, enz.  Indien nodig, zal de sociale dienst je doorverwijzen naar meer gespecialiseerde diensten.

 

Contactgegevens