Asielzoekers

LOI-gebouw aan de Mevrouw CourtmanslaanLokaal Opvang Initiatief 

Het OCMW heeft de wettelijke opdracht om steun toe te kennen aan kandidaat-vluchtelingen.   Asielzoekers worden opgevangen in een Lokaal Opvang Initiatief of LOI.   In een LOI krijgen asielzoekers onderdak en begeleiding tijdens hun lopende asielprocedure. Momenteel zijn er in Maldegem een 79-tal opvangplaatsen, verspreid over 9 verschillende woningen. In die woningen worden zowel alleenstaande mannen en vrouwen, als gezinnen van verschillende nationaliteiten opgevangen.

Het OCMW zorgt voor de nodige voorzieningen zodat de asielzoekers zelf kunnen instaan voor hun dagelijkse basisbehoeften. Ook sociale en medische begeleiding wordt voorzien. 

Voorbeelden van hulp:

  • huisvesting
  • medische steun
  • materiële steun
  • hygiëne
  • kledijvergoeding 
  • vergoeding voor deelname aan socio-culturele activiteiten
  • begeleiding bij de asielprocedure 
  • mogelijkheid tot het volgen van Nederlandse lessen

Voorwaarden

De kandidaat-vluchteling of asielzoeker is een vreemdeling die zijn land van herkomst heeft verlaten en die niet meer kan terugkeren omdat zijn leven of zijn persoonlijke veiligheid in gevaar is. Hij kan in ons land bescherming krijgen en recht op verblijf in België bekomen. Om uit te maken of hij voor die bescherming in aanmerking komt, moet hij een asielaanvraag indienen en een asielprocedure doorlopen.

Procedure

Tijdens de asielprocedure zullen de asielinstanties het verhaal van de betrokkene vergelijken met de definitie van vluchteling. Als de asielzoeker aan deze definitie beantwoordt, wordt hij erkend als vluchteling en mag hij voor onbepaalde duur in België verblijven.

De asielprocedure bestaat uit 2 fases:

  1. De asielaanvraag wordt geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Er wordt nagegaan of België verantwoordelijk is voor de behandeling van de aanvraag en/of de asielaanvraag in overweging kan worden genomen.
  2. De aanvraag wordt ten gronde onderzocht door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen.

Wanneer de asielaanvraag gegrond wordt verklaard, wordt de vreemdeling erkend als vluchteling of krijgt hij het subsidiaire beschermingsstatuut toegekend.  Wanneer zijn asielaanvraag definitief wordt afgewezen, kan hij het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten en dient hij ook het LOI te verlaten.

Lees hier ook het interview met 3 vluchtelingen die in Maldegem opgevangen worden.

 

 

 
 

Contactgegevens